Regulamin

§1 ZNACZENIE UŻYWANYCH ZWROTÓW

 • Forex – rynek walutowy i pieniężny, wykorzystujący różnice w wycenie walut, surowców, towarów i indeksów, pozwalający zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach z możliwością lewarowania pozycji.
 • Modele Strategii Algorytmicznych (MSA) – automatyczna strategia tradingowa lub model strategii algorytmicznych, które zgodnie z systemem algorytmicznym dokonuje transakcji na platformach inwestycyjnych
 • Sygnały tradingowe – zlecenia kupna, sprzedaży, warunkowe kupna, warunkowe sprzedaży, które automatycznie generuje strategia automatyczna
 • MetaTrader – standardowa aplikacja do zawierania indywidualnych transakcji na rynku Forex i do uruchamiania strategii
 • ITH – Dostawca MSA, informatycznej usługi algorytmicznego generowania sygnałów tradingowych wykonujących automatycznie transakcje na koncie Klienta.
 • Ochrona kapitału – maksymalny dopuszczalny poziom straty liczony od najwyższego zanotowanego poziomu equity w historii rachunku modelowego. Osiągnięcie tego poziomu w jednej lub serii transakcji uruchamia algorytm zabezpieczający, który zamyka wszystkie otwarte pozycje i wygasza Model na 72 godziny. W tym czasie na rachunku nie pojawiają się żadne nowe transakcje.

§2 ZASADY OGÓLNE USŁUGI

 • ITH nie prowadzi doradztwa lub rekomendacji
 • ITH nie odpowiada za wyniki transakcji i stan rachunków Klientów
 • ITH nie udziela porad ani wskazówek przy wyborze strategii lub modelu, jedynie udostępnia na swojej platformie niezależne dane do analizy i porównań.
 • ITH nie prowadzi usługi zarządzania. Wszystkie transakcje są wykonywane przez algorytmy w sposób autonomiczny, bez udziału człowieka.

§3 INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostarczania sygnałów MSA
 • Organizatorem usługi jest LogoScript Sp. z o.o. – Independent Trading House z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 54/73 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000068553, o numerze NIP 526-020-21-92.

§4 ZAKRES USŁUG ITH

 • Pozyskuje i testuje automatyczne strategie tradingowe.
 • Publikuje wyniki historyczne i bieżące wybranych automatycznych systemów tradingowych na stronie profesjonalego publikatora wyników prezentowanych w czasie rzeczywistym
 • Udostępnia demo do pobrania do analizy i porównań każdego z oferowanych MSA.
 • Oferuje usługę podłączania rachunku indywidualnego Inwestora do wybranego Modelu Strategii Algorytmicznych
 • Na bieżąco prowadzi profesjonalny nadzór nad pracą strategii i modeli
 • Wyjaśnia procedury uruchomienia procesu lokowania środków
 • Udziela wsparcia w sprawach technicznych i formalnych

§5 ZASADY POZYSKANIA USŁUGI

 • Usługa możliwa do zaimplementowania tylko na platformie transakcyjnej Metatrader 4
 • MSA może być uruchomione wyłącznie na rachunku rzeczywistym
 • Inwestor może porównać podstawowe parametry MSA zapoznając się z opisem oraz analizując historyczne transakcje i statystyki za pomocą strony internetowej profesjonalnego i niezależnego publikatora wyników, a w szczególności daty i godziny zawarcia i zamknięcia transakcji, wielkość pozycji, rodzaj instrumentu inwestycyjnego, wynik wyrażony w walucie depozytowej, prowizja brokera.
 • Warunkiem nawiązania współpracy jest zapoznanie się z Deklaracją Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego i Regulaminem oraz dokonanie wyboru MSA.
 • Warunkiem uruchomienia MSA jest założenie konta w jednym z domów brokerskich, z którymi współpracuje ITH, podpisanie odpowiednich dla wybranego MSA dokumentów i zasilenie konta.

§6 KLIENCI

 • Niezbędnym warunkiem do korzystania z usług ITH jest posiadanie przez Klienta realnego rachunku otwartego na platformie inwestycyjnej MT4.
 • Dokonując Rejestracji, Klient zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie ITH, jak również wykorzystać usługi ITH w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego celem.
 • Logo ITH podlega ochronie prawnej i jako takie nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez Klienta na zewnątrz.
 • ITH zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi oferowanej przez ITH Klientowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 • Klient nie ma możliwości dokonywać jakichkolwiek własnych transakcji na swoim rachunku podłączonym do wybranego MSA.

§7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE ITH

 • ITH nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub nienależyte działanie usługi spowodowane nie działaniem lub nienależytym działaniem sieci internetowej czy telekomunikacyjnej, jak również za błędy w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów internetu.
 • ITH nie odpowiada za niezawinione wadliwe działanie systemu transmisji, awarie sprzętu, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji.
 • ITH zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług z należytą starannością.
 • Sygnały tradingowe generowane są automatycznie przez MSA, a ITH nie odpowiada w żaden sposób za efekty tych sygnałów.

§8 OPŁATY

 • Za świadczenie usług Independent Trading House pobiera opłatę w wysokości określonej w odpowiednim załączniku do umowy od każdej wpłaty na indywidualny rachunek brokerski Klienta.
 • Klient nie ponosi dodatkowych opłat na rzecz Independent Trading House w związku z wycofaniem środków w dowolnym momencie.

§9 PRZEPISY KOŃCOWE

 • ITH dokłada wszelkiej staranności, aby organizowane usługi były wolne od błędów i usterek zagrażających Klientom. Jednak Klient zna i akceptuje specyfikę technologiczną systemów transakcyjnych polegających na kopiowaniu sygnałów tradingowych z rachunku modelowego na rachunek Klienta. W szczególności specyfika ta dotyczy ograniczeń i nieprawidłowości związanych z dostępem do rachunku drogą elektroniczną wynikających z możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez strony trzecie, zapewniające infrastrukturę niezbędną dla dostępu do aplikacji oraz innych możliwych zagrożeń
 • Klient korzysta z usług udostępnionych przez ITH na zasadzie dobrowolności i w świadomości, że ITH nie ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Klienta powstałe w skutek korzystania z oferowanych usług.
 • ITH zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany punktów Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. ITH ma obowiązek poinformować o tym Klientów udostępniając nową treść Regulaminu na stronie http://ithfx.pl/regulamin
 • Do stosunków między ITH a Klientiem stosuje się prawo polskie
 • W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między ITH a Klientiem rozstrzyga je sąd właściwy dla strony pozwanej
 • Reklamacje oraz pytania należy kierować na adres ith@ithfx.pl
Back to Top