Disclaimer

Deklaracja świadomości ryzyka inwestycyjnego:

 

 1. Definicja produktu
  Oferowanym przez Independent Trading House produktem są Modele Strategii Algorytmicznych (MSA). Są to zestawy algorytmów inwestycyjnych wykonujących transakcje autonomicznie, bez udziału człowieka. Rynkiem bazowym dla MSA jest rynek FX.
 2. Definicja oferty
  Ze względu na charakterystykę działania platform inwestycyjnych oraz domów maklerskich obsługujących rynek FX, MSA są oferowane w formie dostępu do rachunków zbiorczych (MAM) prowadzonych przez domy maklerskie. Rachunki Klientów pobierają transakcje automatycznie z rachunku zbiorczego, poza kontrolą oraz nadzorem Independent Trading House.
 3. Definicja inwestycji
  Inwestycją jest zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży na rynku międzybankowym (OTC).
 4. Elementy ryzyka
  Zawieranie transakcji, których wycena oparta jest na kursach walut, cenach surowców, towarów lub cenach innych instrumentów bazowych wiąże się z ryzykiem specyficznym rynku, na którym wyceniany jest instrument. Ryzyko specyficzne rynku danego instrumentu bazowego obejmuje w szczególności ryzyko zmian politycznych, zmian polityki gospodarczej oraz inne czynniki, mogące istotnie i trwale wpływać na warunki i zasady wymiany oraz wycenę danego instrumentu bazowego.
 5. Ryzyko dźwigni finansowej w obrocie Instrumentami Finansowymi
  1. Instrumenty Finansowe rynku międzybankowego mogą być kontraktami w wysokim stopniu wykorzystującymi mechanizm dźwigni finansowej. Wartość nominalna transakcji może wielokrotnie przekraczać wielkość wniesionego depozytu, co sprawia, iż nawet niewielkie zmiany cen instrumentów bazowych mogą wpływać na stan rachunku Klienta.
  2. Wniesiony Depozyt może zabezpieczać tylko część wielkości nominalnej transakcji, co stanowi o wysokim potencjale zysku, ale także i możliwości poniesienia dużych strat przez Klienta.
 6. Zlecenia typu Stop Loss oraz mechanizm Margin Call
  1. W celu ograniczenia potencjalnych strat wykorzystuje się możliwość składania zleceń automatycznie zamykających transakcje w przypadku niekorzystnych zmian cen Instrumentów Finansowych.
  2. Mechanizm Margin Call w normalnych warunkach rynkowych zabezpiecza saldo rachunku przed spadkiem poniżej ustalonego poziomu wartości zdeponowanych środków.
  3. Mechanizm Margin Call automatycznie zamyka najbardziej stratne pozycje Klienta w momencie, gdy Saldo osiąga wyznaczony poziom.
 7. Ograniczenia technologiczne
  1. Podpinanie Rachunków do wybranego Modelu oznacza, iż Klient zna i akceptuje specyfikę technologiczną systemów transakcyjnych. W szczególności dotyczy to ograniczeń związanych z dostępem do rachunku drogą elektroniczną wynikających z możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez strony trzecie, zapewniające infrastrukturę niezbędną dla dostępu do aplikacji oraz innych możliwych zagrożeń.
  2. Klient Podpina Rachunek do wybranego modelu strategii automatycznej (MSA) na zasadzie dobrowolności i w świadomości, że sam ponosi odpowiedzialność za straty powstałe wskutek korzystania z usługi kopiowania sygnałów na własny Rachunek.
 8. Uwagi końcowe
  1. Decydując się na ten model inwestycyjny Klient powinien z uwagą rozważyć czy tego typu transakcje są dla niego stosowne, biorąc pod uwagę posiadane doświadczenie inwestycyjne, zasoby finansowe, dostępność do odpowiednich technologii oraz inne istotne uwarunkowania.
  2. Klient jest w pełni świadomy faktu, iż nie jest możliwe osiągnięcie zysku na transakcjach rynku międzybankowego bez ekspozycji na ryzyko.
Back to Top